تبلیغات
مقاله ی آزاد

این صفحه فقط منبع مقاله ی زرتشت میباشد ونه چیز دیگر برای دیدن مقاله اینجا را کلیک کنید

پانویس

 1. ↑ فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین، جلد پنجم، اعلام ص ۶۴۸
 2. ↑ The Gathas ("Hymns") of Zarathushtra (انگلیسی). بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.
 3. ↑ بازکاوی تاریخ و آموزه‌های آیین زرتشت (فارسی). بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.
 4. (انگلیسی) .بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ Religious Affiliation of History's 100 Most Influential People
 5. ↑ Zoroastrian Community Today Approximately 200,000 Zoroastrians live across the globe (انگلیسی). بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.
 6. ↑ دانشنامهٔ مزدیسنا، ص ۲۹
 7. ↑ اسطورهٔ زندگی زرتشت، ص ۱۶
 8. ↑ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳
 9. ↑ خورشیدیان. ص ۱۷.
 10. ↑ خورشیدیان. ص ۲۷.
 11. ↑ Zoroastrian religious calendar for the year 2009
 12. ↑ خراسان بزرگ مهد آیین زرتشت، ص ۶۹
 13. ↑ خراسان بزرگ مهد آیین زرتشت، ص ۶۸
 14. ↑ شناخت اساطیر ایران، ص ۱۴
 15. ↑ مزداپرستی در ایران قدیم، ص ۱۷
 16. ↑ مزداپرستی در ایران قدیم، ص ۱۷
 17. ↑ پورداود، یشت‌ها، جلد اول، ص ۳۸۵، ۲۸۳، ۶ و جلد دوم ص ۱۹۵
 18. ↑ اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۱
 19. ↑ تاریخ تاجیکان، غفوروف، ص ۶۹
 20. آبان یشت، ۱۸؛ یسنای ۹ بند ۱۳۳۸۴
 21. وندیداد، فرگرد ۱۹: ۴، ۶ و ۴۶۳۸۴
 22. پیامبر از یاد رفته، (ضمیمه کتاب خراسان بزرگ مهد آیین زردشت، ص ۱۳۱)۳۸۴
 23. ↑ مری بویس، تاریخ کیش زرتشت، ج ۱، ص ۳۸۴
 24. یسنا، هات ۲۹، بند ۸
 25. گزیده‌های زادسپرم، فصل ۹، بند ۳ به بعد
 26. یسنای ۵۳، بند ۳؛ یشت ۱۳، بند ۱۳۹.
 27. یشت ۱۲، بند ۹۸
 28. خراسان مهد آیین زرتشت، صص ۱۴ و ۱۵
 29. ↑ یشت ۱۳، بند ۹۵
 30. خراسان مهد آیین زرتشت، صص ۱۵ و ۱۶
 31. ↑ اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۴
 32. ↑ اسطورهٔ زندگی زرتشت، ص ۵
 33. ↑ اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۳ تا ۲۵
 34. ↑ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۷
 35. ↑ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۶
 36. ↑ تاریخ ادبیات پیش از اسلام، ص ۴۰
 37. ↑ تاریخ ادبیات پیش از اسلام، ص ۴۲
 38. ↑ پورداود، یشت‌ها، جلد اول، ص ۶
 39. ↑ تاریخ ادبیات پیش از اسلام، ص ۴۰
 40. ↑ دین‌های ایران باستان، ص ۵۲
 41. ↑ تاریخ ادبیات پیش از اسلام، ص ۶۲
 42. ↑ مزداپرستی در ایران قدیم، ص ۱۳۷
 43. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۴۴ تا ۶۰
 44. ↑ تاریخ ادبیات پیش از اسلام، ص ۳۷
 45. ↑ دانشنامهٔ مزدیسنا، ص ۴۰۲
 46. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۶۱ تا ۶۶
 47. ↑ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۷
 48. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۰
 49. ↑ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳۵
 50. ↑ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۷
 51. ↑ گات‌ها، پورداوود، اشتودگات ۴۴ از بند ۳ تا بند ۷ ص ۷۱
 52. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۰
 53. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۲
 54. ↑ گات‌ها، پورداوود، اهنودگات ص ۱۷
 55. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۰
 56. ↑ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳۸
 57. ↑ اوستا، برگردان هفت هات از گاتاها، سرودهای زرتشت، تفسیر یسنای ۳۰ بند ۳، ص ۱۷۵
 58. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۳
 59. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۳
 60. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۴
 61. ↑ گات‌ها، پورداوود، وهوخشترگات، ص ۱۳۷
 62. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۶
 63. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۳
 64. ↑ راهنمای دین زرتشتی، ص ۳۹
 65. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۸۰
 66. ↑ دانشنامه مزدیسنا، ص ۳۹۰
 67. ↑ اوستا نامه مینوی آیین زرتشت، ص ۵۰
 68. ↑ گات‌ها، پورداوود، ص ۷۴
 69. ↑ گات‌ها، پورداوود، سپنتمدگات، ص ۱۰۹
 70. ↑ گات‌ها، پورداوود، وهوخوشترگات، هات ۵۱ بند ۶ ص ۱۲۹
 71. ↑ گات‌ها، پورداوود، وهوخوشترگات، هات ۵۱ بند ۱۳ ص ۱۳۳
 72. ↑ گات‌ها، پورداوود، اشتودگات، هات ۵۱ بند ۱۱ ص ۹۱
 73. ↑ راهنمای دین زرتشت، ص ۶۲
 74. ↑ راهنمای دین زرتشت، ص ۶۳
 75. ↑ پارسیان اهل کتابند، ص ۱۲۸
 76. ↑ تاریخ هرودوت، ص ۲۰۵
 77. ↑ هرودوت، قسمت توضیحات آخر کتاب، ص ۵۳۱
 78. ↑ زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان، ص ۱۷۸
 79. ↑ پارسیان اهل کتابند، ص ۱۳۰
 80. ↑ قرآن، سورهٔ بقره آیه ۲۸۶
 81. ۸۱٫۰ ۸۱٫۱ ۸۱٫۲ جهان در عصر بعثت، صفحهٔ ۴۰
 82. ↑ القرآن کریم، ترجمهٔ الهی قمشه‌ای، سورهٔ حج، آیهٔ ۱۷
 83. ↑ قاموس قرآن، ج۶، ص: ۲۳۹
 84. ↑ الاحتجاح ص ۳۴۶ و قصص الانبیاء جزایری باب ذکر نبی المجوس
 85. ↑ پیامبر از یاد رفته، ص ۱۸۲

منابع

 • نیبرگ، هنریک ساموئل. دین‌های ایران باستان. ترجمهٔ نجم آبادی، سیف الدین. چاپ سوم، تهران: مرکز ایرانی مطالعهٔ فرهنگ‌ها، ۱۳۵۹.
 • هرودوت. تاریخ هرودوت. ترجمهٔ مازندرانی، وحید. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶.
 • کتابی، احمد. فصلنامهٔ نامهٔ علوم اجتماعی، زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان، شمارهٔ ۱۶. تهران: پاییز و زمستان ۱۳۷۹.
 • دوستخواه، جلیل. اوستا، نامهٔ مینوی آیین زرتشت. تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۶۶.
 • ساسانفر، آبتین. اوستا، برگردان هفت هات از گاتاها. تهران: نشر علم، ۱۳۸۶، ISBN 964-405-695-7. ‏
 • اوشیدری، جهانگیر. دانشنامهٔ مزدیسنا، واژه نامهٔ توضیحی آیین زرتشت. چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۶، ISBN 964-305-307-5. ‏
 • آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطورهٔ زندگی زردشت. تهران: انتشارات بابل، ۱۳۷۰.
 • هینلز، جان. شناخت اساطیر ایران. ترجمهٔ ژالهٔ آموزگار و احمد تفضلی. چاپ سوم، تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۵، ISBN 964-6194-06-0. ‏
 • کریستن سن، آرتور. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمهٔ صفا، ذبیح الله. چاپ چهارم، تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۷۶.
 • معین، محمد. مزدیسنا و ادب پارسی، جلد اول. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.
 • خورشیدیان، اردشیر. پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان. چاپ دوم، تهران: انتشارات فروهر، ۱۳۸۷، ISBN 978-964-6320-46-8. ‏
 • تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. چاپ اول، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶، ISBN 964-5983-14-2. ‏
 • رضی، هاشم. راهنمای دین زرتشتی. تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۵۲.
 • رضوی، طاهر. پارسیان اهل کتابند. ترجمهٔ پروفسور مازندی. چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات فروهر، نامعلوم.
 • معین، محمد. مزدیسنا و ادب پارسی، جلد اول. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.
 • پورداوود، ابراهیم. گات‌ها، قدیمی‌ترین قسمتی از نامهٔ مینوی اوستا. تهران: انتشارات اساطیر، نامعلوم.
 • کابلی، مهدیزاده. خراسان بزرگ مهد آیین زرتشت. چاپ اول، مشهد: نشر نوند، ۱۳۸۱، ISBN 964-6824-26-9. ‏
 • غفوروف، باباجان. تاجیکان، تاریخ قدیم، قرون وسطی و دورهٔ نوین، جلد اول و دوم. چاپ اول، دوشنبه: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷.