تبلیغات
مقاله ی آزاد

این صفحه فقط منبع مقاله ی سلسله ی تیموریان میباشد ونه چیز دیگر برای دیدن این مقاله اینجا کلیک کنید

پانویس

 1. ↑ دانشنامه رشد، تیمور لنگ
 2. ↑ دانشنامه رشد، تیمور لنگ
 3. ↑ دانشنامه رشد، تیمور لنگ
 4. ↑ دانشنامه رشد، تیمور لنگ
 5. ↑ خواندمیر، ۱۳۱۷ ش، ص ۳۳۹ـ۳۴۰
 6. ↑ معین الدین نطنزی، ص ۴۳۵
 7. ↑ تاج السلمانی، ج ۸، گ ۲۲ پ
 8. ↑ غیاثی، ص ۲۱۲
 9. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 10. ↑ جعفری، مقدمهٔ زریاب، ص ۵
 11. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 12. ↑ تاج السلمانی، گ ۴۲ پ، ۴۶ ر
 13. ↑ شرف الدین علی یزدی، ج ۲، ص ۴۷۳، ۴۷۷ـ۴۷۹
 14. ↑ ابن عربشاه، ص ۲۵۱
 15. ↑ شرف الدین علی یزدی، ج ۲، ص ۴۸۳
 16. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ص ۸۲ ـ ۸۸
 17. ↑ میرخواند، ج ۶، ص ۵۲۳ ـ۵۲۴
 18. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ص ۱ـ۲، ۴۳ـ۴۵
 19. ↑ شرف الدین علی یزدی، ج ۲، ص ۵۱۱
 20. ↑ میرخواند، ج ۶، ص ۴۹۸ـ ۵۰۱، ۵۲۰ ـ۵۲۱
 21. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ۷۳ـ ۷۸
 22. ↑ میرخواند، ج ۶، ص ۵۰۴ ـ۵۲۰
 23. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ص ۲۵ـ۳۰
 24. ↑ تاج السلمانی، گ ۱۷۶ پ
 25. ↑ شرف الدین علی یزدی، ج ۲، ص ۵۱۱
 26. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۳۵۴ـ۳۵۶
 27. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ص ۲۲۸، ۳۴۱ـ۳۴۲، ۴۳۷
 28. ↑ حافظ ابرو، ج ۳، ص ۲۰۳، ۲۷۳ـ ۲۷۵، ۴۰۸ـ ۴۱۰
 29. ↑ جعفری، ص ۸۰ـ ۸۱
 30. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۳۹۱
 31. ↑ عبدالرزاق سمرقندی، ج ۲، جزء۲، ص ۸۶۲، ۸۶۵
 32. ↑ جعفری، ص ۱۲۳ـ۱۲۵
 33. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۳۳۸ـ۳۳۹، ۴۰۵ـ ۴۰۸
 34. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 35. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۳۵۱، ۳۹۵ـ۳۹۶
 36. ↑ اسفزاری، بخش ۲، ص ۸۷ ـ۹۱
 37. ↑ بارتولد، ص ۱۷۸
 38. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۴۰۵ـ۴۰۶، ۴۱۰
 39. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۴۲۵ـ ۴۲۶
 40. ↑ طهرانی، ج ۲، ص ۲۹۸ـ۳۰۶
 41. ↑ کاتب یزدی، ص ۲۵۲ـ۲۵۵
 42. ↑ اسفزاری، بخش ۲، ص ۱۷۱ـ۱۷۳
 43. ↑ طهرانی، ج ۲، ص ۲۹۶ـ۲۹۷، ۳۲۴ـ ۳۲۵
 44. ↑ یزدی، ص ۱۰۸ـ۱۰۹
 45. ↑ فخرالدین صفی، ج ۲، ص ۵۱۹، ۵۲۲
 46. ↑ عبدالرزاق سمرقندی، ج ۲، جزء ۲، ص ۱۱۱۷ـ۱۱۱۹
 47. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۴۵۷ـ ۴۵۹
 48. ↑ طهرانی، ج ۲، ص ۳۵۴ـ ۳۵۵، ۳۶۲
 49. ↑ دولتشاه سمرقندی، ص ۴۷۵ـ۴۷۶
 50. ↑ اسفزاری، بخش ۲، ص ۲۹۱ـ ۲۹۸
 51. ↑ عبدالرزاق سمرقندی، ج ۲، جزء ۲، ص ۱۳۳۵، ۱۳۳۹، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ـ۱۳۵۳
 52. ↑ کنتارینی، ص ۳۹
 53. ↑ واله اصفهانی، ص ۶۴۱ـ۶۴۲
 54. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 55. ↑ خواندمیر، ۱۳۷۲ ش، ص ۱۷۲ـ۱۷۴
 56. ↑ خواندمیر، ۱۳۳۹ش، ج ۷، ص ۲۴۰ـ۲۴۲
 57. ↑ بابر، ص ۱۹۰ـ ۱۹۱
 58. ↑ خواندمیر، ۱۳۳۹ش، ج ۷، ص ۲۰۲ـ ۲۱۸، ۲۲۸، ۲۳۳ـ۲۳۴، ۳۰۵ـ۳۰۶
 59. ↑ خواندمیر، ۱۳۳۹ش، ج ۷، ص ۳۰۷، ۳۲۷
 60. ↑ روملو، ج ۱۲، ص ۱۴۲
 61. ↑ خواندمیر، ۱۳۶۲ ش، ج ۴، ص ۴۰۰ـ ۴۰۳
 62. ↑ ابن عربشاه، ص ۲۹۸
 63. ↑ خواندمیر، ۱۳۷۲ ش، ص ۱۷۳
 64. ↑ یارشاطر، ص ۷ـ۸
 65. ↑ رومر، ص ۱۳۵ـ ۱۳۸
 66. ↑ سابتلنی، ۱۹۸۸ ب، ص ۴۹۴
 67. ↑ حافظ ابرو، ج ۴، ص ۹۱۳ـ۹۱۷
 68. ↑ اسفزاری، بخش ۲، ص ۸۴ ـ۸۶
 69. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 70. ↑ خواندمیر، ۱۳۳۹ ش، ج ۷، ص ۳۱۳ـ۳۱۶
 71. ↑ سابتلنی، ۱۹۸۹، ص ۱۰۲ـ ۱۰۸
 72. ↑ دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 73. ↑ حکمت، ص ۱۲، ۱۵
 74. ↑ سابتلنی، ۱۹۸۸ ب، ص ۴۷۹
 75. ↑ اسفزاری، بخش ۲، ص ۱۹۰ـ۱۹۲
 76. ↑ سابتلنی، ۱۹۸۸ الف، ص ۱۲۴ـ۱۲۵ و ۱۹۸۸ ب، ص ۴۸۱، ۴۹۴
 77. ↑ بوآ، ص ۶۸ـ۷۶
 78. ↑ میرجعفری، ص ۲۴۳ـ۲۶۱
 79. ↑ رومر، ج ۶، ص ۱۲۷ـ۱۳۲
 80. ↑ یارشاطر، ص ۵ـ ۲۰
 81. ↑ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل rids. ۱«¦»Timu

منابع

 • طبقات پادشاهان اسلام لین‌پول ترجمهٔ عباس بخت
 • رازپوش، شهناز، دانشنامه جهان اسلام، تیموریان
 • دانشنامه رشد، جانشینان تیمور
 • دانشنامه رشد، تیمور لنگ
 • ابن عربشاه، زندگانی شگفت آور تیمور
 • ترجمهٔ کتاب عجایب المقدور فی اخبار تیمور
 • ترجمهٔ محمدعلی نجاتی، تهران ۱۳۵۶ ش
 • معین الدین محمد اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، چاپ محمدکاظم امام، تهران ۱۳۳۸ـ۱۳۳۹ ش
 • ل. بوآ، «تمدن تیموریان»، ترجمهٔ باقر امیرخانی، نشریة دانشکدهٔ ادبیات تبریز، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۴۳)
 • تاج السلمانی، شمس الحسن، ج ۸، چاپ عکسی از نسخهٔ خطی کتابخانة لالااسماعیل افندی، ش ۳۰۴، با ترجمة آلمانی از هانس روبرت رومر، ویسبادن ۱۹۵۵
 • عبداللّه بن لطف اللّه حافظ ابرو، زبدة التواریخ، چاپ کمال حاج سیدجوادی، تهران ۱۳۸۰ ش
 • علی اصغر حکمت، جامی: متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمن جامی، تهران ۱۳۶۳ ش
 • غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افرادالبشر، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۲ ش
 • غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، [تکملة] تاریخ روضة الصفا، در میرخواند، تاریخ روضة الصفا، ج ۷، تهران ۱۳۳۹ ش
 • غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، دستورالوزراء، چاپ سعید نفیسی، تهران ۱۳۱۷ ش
 • غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، مآثرالملوک، چاپ میرهاشم محدث، تهران ۱۳۷۲ ش
 • دولتشاه سمرقندی، کتاب تذکرة الشعراء، چاپ ادوارد براون، لندن ۱۳۱۸/۱۹۰۱
 • شرف الدین علی یزدی، ظفرنامه: تاریخ عمومی مفصّل ایران در دورة تیموریان، چاپ محمد عباسی، تهران ۱۳۳۶ ش
 • ابوبکر طهرانی، کتاب دیار بکریه، چاپ نجاتی لوغال و فاروق سومر، آنکارا ۱۹۶۲ـ۱۹۶۴، چاپ افست تهران ۱۳۵۶ ش
 • عبدالرزاق سمرقندی، مطلع سعدین و مجمع بحرین، ج ۲، چاپ محمد شفیع، لاهور ۱۳۶۵ـ ۱۳۶۸
 • عبداللّه بن فتح اللّه غیاثی، التاریخ الغیاثی: الفصل الخامس من سنه ۶۵۶ـ۸۹۱ هـ / ۱۲۵۸ـ۱۴۸۶ م، چاپ طارق نافع حمدانی، بغداد ۱۹۷۵
 • علی بن حسین فخرالدین صفی، رشحات عین الحیات، چاپ علی اصغر معینیان، تهران ۱۳۵۶ ش
 • احمدبن حسین کاتب یزدی، تاریخ جدید یزد، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۵۷ ش
 • آمبروجو کنتارینی، سفرنامة آمبروسیو کنتارینی، ترجمة قدرت اللّه روشنی، تهران ۱۳۴۹ ش
 • معین الدین نطنزی، منتخب التواریخ معینی، چاپ ژان اوبن، تهران ۱۳۳۶ ش
 • حسین میرجعفری، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورة تیموریان و ترکمانان، اصفهان ۱۳۷۵ ش
 • محمدیوسف واله اصفهانی، خلدبرین: تاریخ تیموریان و ترکمانان، چاپ میرهاشم محدث، تهران ۱۳۷۹ ش
 • احسان یارشاطر، شعر فارسی در عهد شاهرخ (نیمهٔ اول قرن نهم)، یا، آغاز انحطاط در شعر فارسی، تهران ۱۳۳۴ ش
 • حسن بن شهاب یزدی، جامع التواریخ حسنی: بخش تیموریان پس از تیمور، چاپ حسین مدرسی طباطبائی و ایرج افشار، کراچی ۱۹۸۷
 • Ba ¦bur, Emperor of India, Ba ¦bur-na ¦ma=memoirs of Ba ¦bur , tr. Annette Susannah Beveridge, New Delhi ۱۹۷۹
 • Wilhelm Barthold, Ulug Beg und seine Zeit , Leipzig ۱۹۳۵
 • (EI ۲ , s.v. «Timu ¦rids. ۱: history» (by Beatrice F. Manz
 • Ja ـ far b. Mohammad Ja ـ fari, Ta ¦rik ¤-e kabbir, ed. and tr. A. Zarya ¦b, «Der Bericht دber die Nachfolger Timurs aus dem Ta ف rih-i kabir des Ga ف fari ibn Muhammad al-H ¤usaine», Ph. D. thesis, Johannes Gutenberg Universitجt, Maniz ۱۹۶۰
 • H. R. Roemer, «The successors of T ¦âmu ¦r», in The Cambridge history of Iran , vol. ۶, ed. Peter Jackson and Laurence Lockhart, Cambridge ۱۹۸۶
 • Maria Eva Subtelny, «Ba ¦bur's rival relations: a study of kinship and conflict in ۱۵ th - ۱۶ th century Central Asia», Der Islam , Vol. ۶۶, no. ۱ (۱۹۸۹)
 • (idem, «Centralizing reform and its opponents in the late Timurid period», Iranian studies , XXI , nos.۱-۲ (۱۹۸۸ a
 • idem, «Socioeconomic bases of cultural patronage under the later Timurids», International journal of Middle East (studies , Vol. ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸ b