تبلیغات
مقاله ی آزاد

سلام.....

تمام قیمت ها برای تبلیغات مقطوع و برای آسایش شما میباشد و دیده شده است که سایت ها و وبلاگ هایی که بازدیدی کمتر از ما دارند قیمت های نجومی برای این امر دریافت میکنند.

قبل از اینکه قیمت ها را بگذارم میخواهم شما را با چجند اصطلاح آشنا کنم

پارک:یعنی گرفتن بیلبور خالی و بدون تبلیغ

سطل رنگ:منظور رنگ نوشته است

تصویری:منظور تبلیغات تصویری میباشد

حال قیمت ها:

 محل تبلیغ  نوع  توضیحات
 بالای اولین مطلب  پارک /سطل رنگ /تصویری

 هر حرف + لینک 50 تومان
و تصویری قراردادی میباشد
+پول پارک

 گوشه سمت چپ بالا  //                //            //

 هر حرف 90 تومان
و تصویری 500 تومان
+پول پارک

 پایین ترین قسمت  //                  //             //  هر حرف 80 تومان
سایر امکانات اختیاری میباشد
 پایین هر مطلب  //                   //             //  هر حرف 150 تومان
=پارک این قسمت 2000 تومان است
 ......................................  ........................................  ........................................

 

قیمت  پارک 1000 تومان          وتصویری 5000 تومان               سطل رنگ:هر حرف 50 تومان اضافه تر

 

جهت عقد قرار داد: meysam.siami@yahoo.com 

با ما انصاف را تجربه کنید