تبلیغات
مقاله ی آزاد

یه جمله از کوروش که ارزش یه پست رو داره

هرگز زانو نخواهم زد،حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد .
"کوروش کبیر"